Vapaus olla minä – Kotokampuksen visiot taiteen ja kulttuurin täyteisestä tulevaisuudesta

Lempäälän Kotokampuksen ideologiana on mahdollistaa asukkailleen oman näköinen hyvä elämä. Taidetutka pääsi Kotokampuksen kulisseihin kurkistamaan, miten taide ja kulttuuri on mahdollista nivoa osaksi hoivaa.

 

Lempäälän Ehtookoto ry:n ylläpitämä Kotokampus tarjoaa palveluasumista sekä hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluja ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Taide ja kulttuuri ovat kuuluneet Kotokampuksen painopistealueisiin jo pitkään.

Kotokampuksella työskentelee oma luovan toiminnan ohjaaja, Elina Vuorinen, jonka tehtävä on kehittää talon kulttuuritoiminnan kokonaisuutta. Talon asukkaille järjestetään monipuolista luovaa toimintaa. Vuosien varrella on toteutettu ikäsirkusta, monenlaista asukkaiden toiveista lähtenyttä ryhmätoimintaa sekä kesäteatteriprojekti.

Tätä artikkelia varten kysyimme Kotokampuksen asukkailta, omaisilta, henkilökunnalta ja johdolta ajatuksia ja visioita taiteen ja kulttuurin roolista Kotokampuksen tulevaisuudessa.

 

”Ehkä ylitin itseni”

Kotokampus on aktiivisesti mukana 100 minuuttia taidetta -kampanjassa yhtenä kampanjan edelläkävijäorganisaatioista. Kampanjan tavoitteena on mahdollistaa jokaisen ihmisen oikeus olla taiteen ja kulttuurin äärellä vähintään 100 minuutin ajan viikossa.

Kulttuurikeskus PiiPoo järjestää Kotokampuksen henkilökunnalle koulutusta, joka tukee työntekijöiden valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asukkaiden toiveisiin perustuvaa monimuotoista kulttuuritoimintaa. Koulutuksen aikana jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen 100 minuuttia -kulttuurisuunnitelma. Tavoite on, että asukkaat ja henkilökunta löytävät itselleen sopivan tavan osallistua kulttuuriin toteuttaen ja kokien sitä.

Hoitajat ja asukkaat ovat asettaneet kulttuurisuunnitelmalle monia tavoitteita. Esille ovat nousseet muun muassa huomioiduksi tuleminen, omanarvontunteen lisääminen, yksinäisyyden vähentäminen, toiminnallisuuden lisääntyminen, uusien ilmaisukanavien löytyminen ja aktiivisempi arki.

Suunnitteleminen on innostavaa. Taiteesta ja kulttuurista keskusteleminen asiakkaiden kanssa on tuonut hoitajien työhön lisää merkityksellisyyden kokemusta.

Hoitajilta kerätyssä palautteessa näkyvät onnistumisen kokemukset. Tällaisia olivat muun muassa uuden tiedon karttuminen, uusien oivallusten syntyminen ja itsensä ylittäminen.

 

Kulttuurista ja taiteesta mielekästä toimintaa arkeen

Taide ja kulttuuri saavat monia merkityksiä palvelukeskuksessa asuvien ja työskentelevien arjessa ja juhlassa. Kotokampuksella ajatellaankin, että taide kuuluu kaikille.

Haastateltujen mietteistä nousevat esiin sekä kulttuurin merkitys hyvinvoinnille elämänlaatua parantavana tekijänä että taiteen hoitava vaikutus.

”On elämäntilanteita, joissa musiikki hoitaa.” (Liisa, asukas)

”Taide ja kulttuuri tuovat mielekästä toimintaa elämääni.” (Anneli, asukas)

”Taide koskettaa ja luo uutta ja kannattelee ja on meille jokaiselle ainutlaatuista. Kulttuuri toimii myös osana arjen hoivatyötä. Lisäksi työntekijöiden työviihtyvyys on lisääntynyt. Kulttuuri on meidän kaikkien arjen voimavara.” (Jaana Holm-Tikkinen, johtaja)

”Kotokampuksen yksi pääajatuksista on ”Vapaus olla minä”. Minulle tuo ajatus resonoi juuri taidetta ja kulttuuria. Vapaus olla, tehdä, nähdä ja kokea itselle merkittäviä asioita. Täällä taide ja kulttuuri toteutetaan lähellä ihmistä, inhimillisesti.” (Elina Vuorinen, luovan toiminnan ohjaaja)

”Jos asukkaalle taide ja kulttuuri ovat aina olleet iso osa elämää, niin niiden toimintojen mahdollistaminen palveluasumisessa lisää varmasti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänlaatua.” (Hannele Nieminen, sairaanhoitaja)

 

Unelmia läpi elämän

Kotokampuslaiset visioivat taiteen ja kulttuurin täyteistä tulevaisuutta, jossa asukkaat voivat osallistua monimuotoiseen kulttuuritoimintaan omien kiinnostustensa mukaan. Tämän toteutumiseksi tarvitaan sekä asukkaiden luokse vietävää taidetta että asukkaiden avustamista taiteen luo.

”Läheiseni osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin on aika vähäistä. Hän ei monista syistä halua lähteä ihmisten ilmoille. Luen hänelle kirjoja ja kuuntelemme netistä konsertteja. Elämä on rajoittunut aika paljon seinien sisälle, joten mikä tahansa elämys olisi suuri elämys. Ehkä joku musiikkikonsertti tai luontoelämys.” (Omainen kertoo asukkaasta)

”Toivoisin, että tarjontaa olisi laidasta laitaan, jotta mahdollisimman monen erilaisen asukkaan toiveita voitaisiin toteuttaa.” (Hannele Nieminen, sairaanhoitaja)

”Haluaisin luutunsoittoa ulkoilmakonsertissa.” (Marja-Leena, asukas)

”Haluaisin lavatanssit juhannuksena, jossa paksu, hyvä mieslaulaja, jolla jalat tukevasti maassa.” (Elvi, asukas)

”Haluaisin oppia piirtämään ja maalaamaan ja päästä piirtämään alastonmallia.” (Pirkko, asukas)

”Juhlatilanteissa haluaisin tarjota asukkaille elämyksiä, jotka poikkeaisivat isosti arjen kulttuurista. Kotokampuksen kulttuuritarjonta on jo melko kattava, mutta jotain spektaakkelimaista haluaisin kokea!” (Anne Ranta-Tenhunen, ohjaaja mielenterveysyksiköstä)

Kotokampuksen asukkailla ja henkilökunnalla on hyvin monenlaisia toiveita siitä, millaista taidetta ja kulttuuria he haluaisivat kokea ja tehdä. Kotokampuksella myös kannustetaan unelmoimaan ja tuomaan unelmia esiin.

”Ihanne olisi, että jokainen asukkaamme kokisi taiteen ja kulttuurin vielä helpommin lähestyttävänä. Liian usein kuulee, ettei enää tämän ikäisenä unelmoi mistään. Unelmia tulisi olla läpi elämän ja niiden arvokkuutta tulisi vaalia.” (Elina Vuorinen, luovan toiminnan ohjaaja)

”Minusta olisi hienoa, että taiteilijat, asukkaat ja työntekijät toteuttaisivat yhteistyössä erilaisia projekteja. Lisäksi saataisiin nauttia eri taiteenlajeista konserttien, teatteritaiteen ja näyttelyjen muodossa. Saataisiin palkattua täysipäiväinen taiteilija töihin. Taide tulisi vielä vahvemmin arjen hoivatyön tueksi.” (Jaana Holm-Tikkinen, johtaja)

Haasteita voi tuottaa esimerkiksi se, jos asukas ei osaa sanoa, mitä hän toivoo kulttuurilta. Ratkaisu voisi olla rohkea kokeilukulttuuri, jossa annetaan asukkaille pieniä maistiaisia erilaisista taiteenlajeista ja toimintamuodoista ja katsotaan, mikä niistä lähtee innostamaan.

”Asukkaiden ja henkilökunnan välille tulisi muodostua luottamus, joka antaisi mahdollisuuden keskustella toiveista, haaveista ja unelmista. Myös henkilökunnan taito kuulla ja kuunnella asukkaitamme vaatii herkkyyttä. Toisinaan nuo kaikista merkittävimmät tiedot voivat näkyä vain pilkkeenä silmässä tai hymynä.” (Elina Vuorinen, luovan toiminnan ohjaaja)

 

”Taiteen ja kulttuurin merkitystä hoivassa tulisi vahvistaa valtakunnallisesti”

Kotokampuksella koko yhteisön tehtävä on varmistaa, että jokaisen asukkaan oikeus kulttuuriin toteutuu. 100 minuuttia -koulutuksessa tehtyjä yksilöllisiä suunnitelmia ryhdytään nyt viemään käytäntöön.

Henkilökunnan yhteistyön merkitys on suuri. Kerätty tieto tarpeista, toiveista ja ratkaisuista kootaan yhteen ja mietitään, miten asukkaiden viikoittainen taide- ja kulttuuriosallisuus saadaan toteutumaan.

Kulttuurihyvinvointi otetaan osaksi asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia. Asukkaan kiinnostuksen kohteet kirjataan ylös ja asukkaan viikoittaista kulttuuriosallistumisen aktiivisuutta seurataan. Hoitajien tehtävälistaan merkitään konkreettiset ohjeistukset siitä, millä keinoin kunkin asukkaan kulttuuriosallistuminen mahdollistetaan.

Myös laajempaa yhteiskunnallista muutosta tarvitaan, jotta tavoitteet saadaan toteutettua.

Taiteen ja kulttuurin merkitystä hoivassa tulisi tietoisesti vahvistaa valtakunnallisesti sekä korostaa sen vaikuttavuutta hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Hieman lisää rahaa tarvittaisiin taiteilijoiden palkkaamiseen ja esiintyjien palkkioiden maksamiseen. Voitaisiin tehdä myös enemmän yhteistyötä eri palvelukeskusten kanssa yhteisten taide -ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi. Tarvittaisiin myös alueellinen ”kulttuuri -ja taidetilaamo”, josta voisi tilata esiintyjiä ja muuta toimintaa erilaisiin tilaisuuksiin ja tehdä vielä enemmän yhteistyötä myös kulttuuripalvelujen ja eri verkostotoimijoiden kanssa. Lisäksi hoitajien koulutuksessa tulisi olla enemmän koulutusta luovaan ja yhteisölliseen toimintaan.” (Jaana Holm-Tikkinen, johtaja)

Taiteen ja kulttuurin käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on Suomessa vahvassa myötätuulessa. Jos Kotokampuksen ja muiden edelläkävijäorganisaatioiden visiot toteutuvat, on luvassa iso yhteiskunnallinen muutos. Ihmisen oma tahto ja elämänsisältö tulevat nousemaan hoivan ja hoidon ytimeen.

 

Kirjoittaja: Arttu Haapalainen, taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus, Tampereen toimipiste

Kuvat: Lempäälän Kotokampus

 

 

Vastaa