Kultane: kulttuuri- ja taidepainotteinen neuvola Porissa

Appelsiinin raikas, aamukasteen keveä, painava kuin hallitusohjelma ja ilahduttava kuin ensihymy. Näin kuvailin neuvolan ja lastenkulttuurin yhdistävää toimintaa nimen synnytysvaiheessa. Joulukuussa 2014 avattu Kultane-kulttuuri ja taidepainotteinen neuvola  yhdistää kulttuuri-, taide- ja neuvolapalvelut kokonaisvaltaiseksi lapsiperheen hyvinvointia tukevaksi toiminnaksi.

Kultane-toimintamallissa kulttuuri ja taide ovat neuvolan rakenteiden sisällä, eivät niiden rinnalla. Kultane pohjautuu Porin lastenkulttuurikeskuksessa 2003 kehitettyyn Vauvojen värikylpy -toimintaan, joka on tutkittu ja laajalti levinnyt lapsiperheiden moniaistinen taidetyömetodi. Kultane on kirjattu mukaan Porin kaupungin Hyvinvointikertomukseen 2013-2016 ja Hyvinvointisuunnitelmaan 2017-2020.

Kultasessa on kyseessä niin toimintamallin kuin kokonaisen uuden neuvolatilan yhteinen toteutus. Porin lastenkulttuurikeskuksessa työskennelleet taiteilijat suunnittelivat uuden neuvolan värimaailman ja sen seinille maalattiin lasten piirrosten pohjalta hahmot. Neuvolaan kunnostettiin myös oma erillinen työpajatila. Päämääränä oli raikas ja lapselle helposti lähestyttävä, oma neuvola.

Lapset saivat osallistua Kultane-neuvolan visuaalisen ilmeen suunnitteluun yhdessä taiteen ammattilaisten kanssa. Kuva: Päivi Setälä 2014.

Kultane-toimintamalli

KULTANE-toimintamallissa toteutetaan taideperusteista työskentelytapaa kiinteänä osana perhevalmennusta ja ryhmäneuvolaa. Toiminta tukee perheen myönteistä yhdessäoloa ja vanhemmuuden heräämistä raskausajasta lähtien. Taiteessa tapahtuva olemisen tapa yhdistettynä neuvolatapaamisiin luo uudenlaisen mahdollisuuden kokemukselle, vuorovaikutukselle, tiedon välittämiselle, yhteisyyden ja osallisuuden tunteelle. Neuvolan henkilökunnan ja taiteen ammattilaisten yhteistyön tarjoama kokonaisuus auttaa vanhempia herkistymään vastasyntyneen ja kehittyvän lapsen tarpeille.   

Yhteisenä tavoitteena on vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden vahvistaminen sekä tunteiden tavoittaminen. Toiminta perustuu visuaalisen taidetoiminnan merkityksellisyydelle.

Kultane on osa Itä-Porin neuvolaa. Kuva: Terhi Sammalmaa 2014.

Toiminta jakaantuu kahteen osioon: Aistipajaan, joka on suunnattu esikoistaan odottaville vanhemmille ja Ryhmäneuvolaan, jossa Vauvojen värikylpy -työpaja on osa neuvolatarkastusta ja keskustelua. Perhevalmennuksessa Värikylpy-aistipaja on osana Lapsiperheen arkea -osuutta. Taidetoiminnan tarkoituksena on helpottaa esikoistaan odottavia vanhempia tunnistamaan ja keskustelemaan helposti piiloon jäävistä tuntemuksista ja asioista.  Ryhmäneuvolassa kokoonnutaan kuuden kuukauden ikäisten vauvojen kanssa, käydään läpi ajankohtaan liittyviä kasvuasioita ja aistitaan Vauvojen värikylpy -työpajassa. Vauvojen värikylpy -työpaja helpottaa osallistujia tutustumaan toisiin vanhempiin ja tarjoaa erilaisen tavan olla ja kokea vauvan kanssa.

Poikkeuksellista toiminnassa on, että kyseessä ei ole hankerahoituksella käynnistetty toiminta, vaan työtä on tehty niin lastenkulttuurikeskuksen kuin Porin perusturvan terveydenhoidon olemassa olevilla resursseilla. Lisärahoitusta on toki haettu ja sitä tarvitaan, jotta laajentuneeseen kysyntään voidaan vastata ja merkityksensä osoittanut toiminta voidaan vakiinnuttaa.

Uusien moniammatillisten toimintatapojen luominen ja eteenpäin vieminen on pitkä ja polveileva prosessi. Joskus jokin liikahtaa ja solahtaa yhteen nopeastikin, mutta yleensä prosessit vievät aikaa. Heti kun olimme käynnistäneet Vauvojen värikylpy -työpajojen säännöllisen toiminnan Porissa vuonna 2004, otin yhteyttä neuvolaan ja ehdotin yhteistyötä. Sen jälkeen tarvittiin todella monta neuvottelua, sopivia päättäjiä ja lopulta juuri oikeaan aikaan osunutta kehittämispalaveria ja suunnitteilla ollutta uutta neuvolatilaa, jonka ylilääkäri ja osastonhoitaja innostuivat ajatuksesta.

Moniammatillinen yhteistyö on myös vaativaa eikä synny itsestään. Tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja luottamusta. Ilman paneutumista ja haasteisiin tarttumista yhteistoiminta ei suju. Ymmärrystä tarvitaan myös sille, että kyseessä on kehittyvä prosessi. Toimintatapoja on käytännössä kokeiltava ja tarpeen vaatiessa muutettava. Näin on tapahtunut Kultane-toiminnassakin. Taiteilijoiden ja terveydenhoitajien yhteistyötä on tiivistetty entisestään. Yhteisissä palavereissa on ratkottu ongelmakohtia ja syvennetty ajattelua. Yhteistyötä voidaankin kuvata jaetuksi asiantuntijuudeksi tai moniasiantuntijuudeksi, jolla on yhteinen päämäärä.

Hieno kokemus!

Palautteiden perusteella Aistipaja auttoi suurinta osaa osallistuneista vanhemmista herkistymään syntyvän lapsen ja vastasyntyneen maailmaan ja kokemuksille sekä vahvisti tulevaa vanhemmuutta. Toiminta antoi myös onnistumisen kokemuksen. Elämyksellinen työpajatilanne pyritään pitämään keskustelevana ja erittäin rentona.

Näki, tai oikeastaan tunsi, miten vauva tuntee uudet asiat ja kuinka normaalit lämpötilan muutokset, kylmät/lämpimät aineet saattavat tuntua inhottavilta vauvasta, koska kaikki on uutta ja yllättävää.”

Lähinnä lisäsi ymmärrystä siitä, miten kokemusmaailma ja sen puute vaikuttavat kokemuksiimme.”

Ryhmäneuvolaan osallistuneilta perheiltä kerätyissä palautteissa koettiin, että ryhmäneuvolan Vauvojen värikylpy -paja mahdollisti yhteisen kokemuksen vauvan kanssa ja antoi uusia elämyksiä. Kokemusta pidettiin myönteisenä.

Palautteiden perusteella työpaja on yhdistetty entistä tiiviimmin neuvolan keskusteluosuuteen, jolloin kokonaisaikaa saadaan lyhennettyä ja vauva jaksaa paremmin. Neuvolakeskustelut pidetään työpajatilassa ja näin mahdollistetaan saumaton siirtyminen keskustelusta työpajaan.  Samalla työpajasta saadaan entistä enemmän tukea keskustelulle.

Palautteisiin, joiden mukaan ”homma jää hämäräksi”, tartutaan tarpeen mukaan. Sanoittamisella pyritään avaamaan tarkoitusta. Kaiken ei tarvitse avautua kristallinkirkkaasti, mutta luotaantyöntävää hämmennystä vältetään. Taiteellisen menetelmän käyttämisessä neuvolaympäristössä on huomioitava, että osallistujat eivät lähtökohtaisesti tule juuri taidetapahtumaan, eikä heillä välttämättä ole mitään kokemusta taiteellisista prosesseista ja toimintatavoista.

Terveydenhoitajat ovat tällä matkalla innostuneet taiteen mahdollisuuksista ja Kultane-neuvolaan halutaan taiteen läsnäoloa entistä enemmän. Tavoitteena on Kultane-toiminnan laajentaminen alueen neuvoloissa.

Kultane-toimintamenetelmää ovat olleet kehittämässä Porin lastenkulttuurikeskuksen johtaja Päivi Setälä, kuvataiteilijat ja Vauvojen värikylpy -ohjaajat Annina Cerón, Sanna Pajunen-Kyynäräinen ja Jenni Uusitalo, Itä-Porin neuvolan osastonhoitaja Elise Imberg ja neuvolan terveydenhoitajat.

Kirjoittaja: Päivi Setälä, johtaja, Porin lastenkulttuurikeskus

Vastaa